Please rotate your device screen!

Fordítsa el a készülékét a weboldal használatához.

Gyakorló közbeszerzők képzése – II. szint: Haladó képzés

Időpont:   2024. 10. 14-16. (09:00 - 15:50) H - SZ
Helyszín:   MagNet Közösségi Ház - 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Ár:   115 000 Ft / fő nettó (maximum 40 fő jelentkezését fogadjuk)

Jelentkezem

A képzés 1 évben mindössze egyszer kerül megszervezésre. A résztvevők száma 40 főben korlátozott.

1. Időpont : 2024.10.14 – 16. (09:00 – 15:50) SZ-P (3*8 óra)

Helyszín: MagNet Közösségi Ház – 1062 Budapest, Andrássy út 98.

A résztvevő a képzés sikeres elvégzését követően államilag elismert tanúsítványt kap.

Oktató szakértőink:

Képzés részvételi díja:

  1. Program megnevezése

   Gyakorló közbeszerzők képzése II. szint

2.   A képzés célja

Háromnapos haladó közbeszerzési képzésünk célja, hogy biztosítsa az alapozó képzést elvégzett szakembereknek a továbbfejlődés, a közbeszerzési szabályok alkalmazásához alapvető fontossággal bíró további ismeretek elsajátításának lehetőségét. A gyakorló képzés az alapozó képzéssel együtt lefedi valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban való részvétel vagy azok lebonyolítása szempontjából lényeges közbeszerzési témakört. A két képzés együtt lehetőséget ad a közbeszerzések terén már bizonyos jártassággal rendelkező, tapasztalattal bíró ügyintézők számára ismereteik elmélyítésére, rendszerezésére, további bővítésére.

Kurzusunk keretében:

  • elmélyítjük az alapozó képzés keretében tanultakat;
  • újabb részletekkel bővítjük az egyes jogintézményekkel kapcsolatos információkat;
  • hangsúlyt fektetünk a közbeszerzésekben használatos sablonok helyes kitöltésére;
  • a legfontosabb közbeszerzési kérdéseket az irányadó joggyakorlat alapján vizsgáljuk;
  • a közbeszerzési eljárás teljes folyamatának megismerésére, ideértve a meghirdetést, bírálatot és értékelést, illetve a formális és informális jogorvoslati lehetőségeket, az ajánlattevői és ajánlatkérői szempontokat egyaránt bemutatva.

Haladó képzésünk elvégzését követően a hallgatók teljes áttekintést nyernek a közbeszerzési törvény hatályos joganyagában és gyakorlatában, képessé válnak ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt a legfontosabb feladatokban való eligazodásra.

Képzésünk résztvevőinek létszámát úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos kérdezésre.

2.1 A képzés célcsoportja A képzést bármely  18. életévet betöltött személy elvégezheti, aki a közbeszerzések terén új ismereteket kíván szerezni, illetve a meglévő ismereteit szeretné áttekinthető rendszerbe foglalva mélyíteni.

3.     A képzésbe való bekapcsolódás feltételei.

3.1. Iskolai végzettség Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

Képzésünket első sorban ajánljuk:

4.    A képzésben való részvétel feltételei

4.1. Részvétel követésének módja Haladási napló, a résztvevők által aláírt napi jelenléti ív.
4.2. Megengedett hiányzás mértéke 20 % hiányzás megengedett.
4.3. Egyéb feltételek Jelentkezési feltételeknek való megfelelés, felnőttképzési szerződés megkötése, aktív- motivált részvétel az órákon.

5.      Képzési idő

Összes óraszám: 24 óra (3 nap * 8 óra)

6.      Tananyagegységek

6.1. Tananyagegység megnevezése A közbeszerzési eljárás megindítása és az ajánlatok  összeállítása 8 óra
6.2. Tananyagegység megnevezése A bírálat és az értékelés részletszabályai, az eljárást lezáró döntés 8 óra
6.3. Tananyagegység megnevezése Iratbetekintés, üzleti titok, közbeszerzési szerződés teljesítése és módosítása, közbeszerzési jogorvoslat, előzetes vitarendezés 8 óra
Összesen: 24 óra

A részletes tantárgy leírást és órarendet a jelentkezést követően kapja meg a képzésben résztvevő.

7.       A csoportlétszám

7.1 Maximális csoportlétszám (fő) 40 fő 

8.     A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A résztvevők teljesítményét a képző a képzés során folyamatosan értékeli.Az értékelés alapja a csoportban – illetve egyénileg végzett feladatok elvégzése, a résztvevő aktivitása, a feladatmegoldások, szituációk elemzése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a résztvevő hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket.  

A záróvizsga helyszíne:

A záróvizsga helyszíne az oktatást szolgáló helyiség, mely alkalmas csoportmunkára és tantermi gyakorlatra egyaránt. Azaz az a helység, ahol maga a képzés megvalósult.

A záróvizsga időpontja:

Az utolsó képzési napon.

A záróvizsgája formája:

A képzés zárásaként a résztvevők a képző intézmény által összeállított, a tananyagegységek elméleti és gyakorlati ismereteit tartalmazó feladatokat oldanak meg. (Oktató által összeállított papíralapú feladatlap, teszt, igaz-hamis, feleletválasztós és gyakorlati számítások.)

A képzést záró vizsga minősítése, eredményességének feltétele:

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt/nem felelt meg.

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

Megfelelt: záróvizsgán elért legalább 51 % -os teljesítmény

Nem megfelelt: záróvizsgán elért 51 % alatti teljesítmény

Sikertelen záróvizsga következménye:

A vizsga követelményeit sikertelenül teljesítő résztvevő számára nem állítható ki tanúsítvány.

A sikertelen záróvizsga 1 alkalommal megismételhető.

9.        A képzés zárása

9.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A záróvizsga követelményeinek eredményes teljesítése. 

A résztvevő hiányzása ne haladja meg a képzési programban meghatározott mértéket.

A sikeres záróvizsgáról a képző intézmény a résztvevő kérésére tanúsítványt állít ki.

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2024/000283

Jelentkezés